معلم ادیب 90
پروانه های دبستانی 
قالب وبلاگ

درس 6 : کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- بزرگترین همسایه ی شمالی ایران کدام زیر است ؟

الف) جمهوری آذربایجان 5   ب) ارمنستان 5   ج) ترکمنستان 5     د) ترکیّه 5

2- کدام کشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی آید ؟

الف) قطر 5            ب) کویت 5              ج) عمان 5             د) یمن 5

3- غیر از کشور ایران ، کدام کشور همسایه ی ایران ، کنار اقیانوس هند قرار گرفته است ؟

الف) افغانستان 5        ب) پاکستان 5       ج) عراق 5          د) عربستان سعودی 5

4- کوچک ترین همسایه ی ایران ، کدام کشور زیر است ؟

الف) ترکمنستان 5       ب) عراق 5          ج) ارمنستان5     د) جمهوری آذربایجان 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- کشورهای عراق و ......................... از همسایگان ........................ کشور ایران می باشند .

2- در جهت شرق ایران ، دو کشور ...................... و ........................... قرار گرفته اند .

3- کشور ایران از جهت .......................... با کشورهای ارمنستان ، ........................ و...................... هم مرز است .

4- مردمان همه ی کشورها برای بهبود ........................ خود و ........................... کشورشان همواره می کوشند .

5- در همسایگی کشور ما مردمان دیگری در کشور های خود زندگی می کنند که ....................، ......................، ............................ و ................................ مخصوص به خود دارند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- بیشترین مرز ایران با این کشور است .                           پاکستان

- پرجمعیت ترین کشور همسایه ی ایران می باشد              ارمنستان

- کمترین مرز ایران با این کشور است .                   بحرین

- کشوری که از طریق آب های جنوب با ایران همسایه است                  عراق

                                         ترکیه

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- کشورهای آذربایجان و ارمنستان در شمال شرقی ایران قرار دارند . د5  ن5

2- ایران از طرف شرق با کشور عراق ، همسایه است د5  ن5

3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد د5  ن5

4- ترکمنستان ، همسایه ی شمال شرقی ایران می باشد . د5  ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- همسایگان ایران از طریق آب های جنوب ، کدام کشورها می باشند ؟

2- ایران به کدام اقیانوس ، نزدیک تر است ؟

3- مردم کشورهای جهان به چه علّت همواره می کوشند و در حال تلاش و سازندگی هستند ؟

4- کشورهای جهان از چه نظرهایی با یکدیگر تفاوت دارند ؟

درس 7 : ترکمنستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید

1- جلگه ی پست « توران » در کدام طرف کشور ترکمنستان قرار دارد ؟

الف)جنوب 5    ب) شمال 5         ج) غرب 5          د) شرق 5

2- رودهای مهم ترکمنستان از کدام کشورهای همسایه ، وارد این کشور می شوند ؟

الف) ازبستگان ، ایران 5          ب) قزاقستان ، افغانستان5 ج) ارمنستان ، قزاقستان5 د) ایران، افغانستان5

3- مهم ترین رود ترکمنستان چه نام دارد ؟

الف) تجن 5             ب) اترک 5            ج) آمودریا 5                   د) مرغاب 5

4- چه چیز در کشور ترکمنستان ، در کشاورزی و زندگی مردم نقش مهمی دارد ؟

الف) خاک آن کشور 5  ب) بیابان قره قوم 5  ج) منابع معدنی 5   د) رودهای آن کشور 5

5- « عشق آباد» نزدیک مرز کدام کشور همسایه ی ترکمنستان است ؟

الف) افغانستان 5   ب) ایران 5   ج) ازبکستان5    د) قزاقستان 5

6- کشور ترکمنستان از نظر تولید کدام محصول در جهان معروف است ؟

الف) گندم 5     ب) مرکبات 5     ج) پنبه5      د) غلات 5

7- موقعیت کشور ترکمنستان نسبت به ایران ، کدام مورد زیر است ؟

الف) شمال شرقی 5   ب) شمال غربی 5   ج) شمال 5   د) غرب 5

8- نام دیگر رود جیحون چیست ؟

الف) اترک 5      ب) تجن 5       ج) آمو دریا 5      د) آرال 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- در غرب کشور ترکمنستان ، دریای ............................ قرار گرفته است .

2- دو همسایه ی شمالی کشور ترکمنستان ...................... و ........................... می باشند .

3- همسایگان جنوبی کشور ترکمنستان ، کشور ........................... و کشور ...................... می باشند .

4- بخش بزرگی از کشور ترکمنستان را بیابان بزرگی به نام ......................... ( ........................... ) فراگرفته است .

5- در سمت ................. و .................. ترکمنستان ، کوه هایی قرار دارد که تا ..................... کشیده شده اند .

6- رود جیحون به دریاچه ی ............................ در کشور ......................... می ریزد .

7- دو رود ..................... و ......................... رودهای مرزی ایران و ترکمنستان به حساب می آیند .

8- بیشتر مردم ترکمنستان ....................... هستند و به زبان ............................. صحبت می کنند .

9- شهر معروف مرو در کشور .............

- رودهای ترکمنستان در ...................... و ........................ این کشور نقش مهمی دارند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از صنایع دستی کشور ترکمنستان می باشد                        افغانستان

- دریاچه ی آرال در آن کشور قرار دارد                      ترکمنستان

- نام خلیجی در غرب کشور ترکمنستان است                     نفت

- رود جیحون از آن کشور سرچشمه می گیرد                     اترک

- از منابع کشور ترکمنستان است                             قالی بافی

                                                ازبکستان 

                                                قره بغاز

                                                قره قرم

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در بیابان قره قوم ، نفت استخراج می شود .          د5 ن5

2- رودهای مهم ترکمنستان از کشور ازبکستان و ایران سرچشمه می گیرند د5 ن5

3- رود اترک به دریای خزر می ریزد د5 ن5

4- رود تجن در کشور ترکمنستان به دریای خزر می ریزد د5 ن5

5- بخش عمده ای از کشور ترکمنستان را شن زارهای سیاه تشکیل می دهند د5 ن5

6- قره بغاز به معنای شن سیاه می باشد د5 ن5

7- عشق آباد در ناحیه ی آب و هوایی کوهستانی قرار دارد د5 ن5

8- در شرق دریای خزر ، کشور ترکمنستان قرار دارد د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا بیابان بزرگ ترکمنستان را قره قوم می نامند ؟

2- نام خلیجی که در غرب کشور ترکمنستان قرار دارد چیست ؟ آیا می دانید به چه معنایی می باشد ؟

3- پنج کالای صادراتی کشور ترکمنستان را بنویسید .

4- کدام گروه از مردم ایران در همسایگی کشور ترکمنستان زندگی می کنند ؟

5- نام سه رود مهم کشور ترکمنستان را بنویسید .

6- منابع کشور ترکمنستان را نام ببرید .

7- شغل بیشتر مردم ترکمنستان چیست ؟

8- چرا کشور ترکمنستان از صادر کنندگان پوست و قالی به کشورهای دیگر است ؟

9- دام معروف و صنایع دستی مهم کشور ترکمنستان چه نام دارد ؟

10- دین و زبان مردم ترکمنستان را بنویسید .

11- جلگه ی معروف کشور ترکمنستان چه نام دارد ؟

درس 8 : جمهوری آذربایجان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-کشور جمهوری آذربایجان در کدام جهت کشور ایران قرار دارد ؟

الف) شمال غربی 5 ب) شمال شرقی 5 ج) غرب 5  د) شرق 5

2- بیشتر مساحت جمهوری آذربایجان را چه نوع سرزمین هایی فرا گرفته است؟

الف) جلگه ای پست 5   ب) کوهستانی 5   ج) بیابانی 5  د) کم ارتفاع 5

3- پر جمعیت ترین شهر کشور جمهوری آذربایجان چه نام دارد ؟

الف) آستارا 5     ب) گنجه 5    ج) باکو5     د) نخجوان 5

4- کدام شهر زیر در کنار دریای خزر قرار گرفته است ؟

الف) باکو 5  ب) گنجه 5  ج) آستارا5   د) موارد الف و ج 5

5- رود ارس از کدام کشور ، وار کشور جمهوری آذربایجان می شود ؟

الف) گرجستان 5   ب) ترکیه 5    ج) ایران 5   د) روسیه 5

6- کدام مورد زیر از فعالیت های اقتصادی مهم جمهوری آذربایجان می باشد ؟

الف) کشاورزی 5   ب) دامپروری 5   ج) دامداری 5    د) ماهی گیری 5

7-خلیج باکو در کدام طرف جمهوری آذربایجان قرار دارد ؟

الف) شرق 5   ب) غرب 5    ج) جنوب 5   د)جنوب شرقی 5

8- کوه های قفقاز بین جمهوری آذربایجان و کدام کشور همسایه قرار دارند ؟

الف) گرجستان 5  ب) ارمنستان 5    ج) روسیه 5   د) موارد ب و ج 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- دریاچه ی ............................ در جمهوری آذربایجان قرار دارد .

2- دو قسمت کشور آذربایجان به وسیله ی کشور .............................. از یکدیگر جدا شده اند .

3- بخش بزرگ تر جمهوری آذربایجان در کنار .......................... قرار دارد و بخش کوچکتر آن ............................ نام دارد .

4- رشته کوه معروف جمهوری آذربایجان ............................ نام دارد .

5- رود ارس ، بعد از پیوستن به رود ........................ به .............................. می ریزد .

6- بیشتر مردم جمهوری آذربایجان ...................... هستند و به زبان ................... صحبت می کنند .

7- شهر باکو ، یک ......................... بزرگ است که در اطراف آن منابع ...............وجود دارد .

8- در کنار مرز ایران و جمهوری آذربایجان دو شهر به نام .......................... وجود دارد .

9- رود............................ مرز بین جمهوری آذربایجان و ........................... و ....................... را تشکیل می دهد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- از منابع طبیعی جمهوری آذربایجان به شمار می آید .                   گنجه

- یکی از محصولات کشور جمهوری آذربایجان می باشد .                      گرجستان

- این شهر در نزدیکی دریاچه ی مینگه چاو می باشد .                     آستارا

- رود ارس از این کشور ، سرچشمه می گیرد                           آهن

- از این شهر جمهوری آذربایجان ، رفت و آمد به طور زمینی انجام می گیرد .        ترکیه

                                                    توتون

                                                    نفت

                                                    غلات

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- در خلیج باکو ، استخراج نفت انجام می گیرد . د5 ن5

2- مردم جمهوری آذربایجان به زبان ترکمنی صحبت می کنند د5 ن5

3- بخش کوچک تر جمهوری آذربایجان با ایران ، مرز مشترک ندارد د5 ن5

4- دریاچه  ی مینگو چاو در نزدیکی کشور گرجستان قرار دارد د5 ن5

5- شهر باکو ، مرکز کشور جمهوری آذربایجان می باشد د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- دلایل اهمیت شهر باکو را بنویسید ( 4 مورد )

2- در کجاهای کشور جمهوری آذربایجان ، جلگه های پست دیده می شود ؟ نام هر یک را بنویسید .

3- محصولات کشاورزی کشور جمهوری آذربایجان را بنویسید .

4- کوه های قفقاز در کجاهای کشور جمهوری آذربایجان قرار دارند ؟

5- از دوشهر آستاران چه کارهایی انجام می شود ؟ چگونه؟

6- خلیج معروف کشور جمهوری آذربایجان در کدام سمت قرار دارد ؟ نام آن چیست ؟

7- رود ارس مرز بین کدام کشورها را تشکیل می دهد ؟

8- همسایگان جمهوری آذربایجان را نام ببرید ؟

9- دین و زبان مردن جمهوری آذربایجان را بنویسید .

10- منابع معدنی کشور جمهوری آذربایجان را نام ببرید ؟

11- شهر نخجوان در نزدیکی مرز کدام کشور همسایه با جمهوری آذربایجان قرار دارد ؟

درس 6 : کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند ؟

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1- بزرگترین همسایه ی شمالی ایران کدام زیر است ؟

الف) جمهوری آذربایجان 5   ب) ارمنستان 5   ج) ترکمنستان 5     د) ترکیّه 5

2- کدام کشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی آید ؟

الف) قطر 5            ب) کویت 5              ج) عمان 5             د) یمن 5

3- غیر از کشور ایران ، کدام کشور همسایه ی ایران ، کنار اقیانوس هند قرار گرفته است ؟

الف) افغانستان 5        ب) پاکستان 5       ج) عراق 5          د) عربستان سعودی 5

4- کوچک ترین همسایه ی ایران ، کدام کشور زیر است ؟

الف) ترکمنستان 5       ب) عراق 5          ج) ارمنستان5     د) جمهوری آذربایجان 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- کشورهای عراق و ......................... از همسایگان ........................ کشور ایران می باشند .

2- در جهت شرق ایران ، دو کشور ...................... و ........................... قرار گرفته اند .

3- کشور ایران از جهت .......................... با کشورهای ارمنستان ، ........................ و...................... هم مرز است .

4- مردمان همه ی کشورها برای بهبود ........................ خود و ........................... کشورشان همواره می کوشند .

5- در همسایگی کشور ما مردمان دیگری در کشور های خود زندگی می کنند که ....................، ......................، ............................ و ................................ مخصوص به خود دارند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- بیشترین مرز ایران با این کشور است .                           پاکستان

- پرجمعیت ترین کشور همسایه ی ایران می باشد              ارمنستان

- کمترین مرز ایران با این کشور است .                   بحرین

- کشوری که از طریق آب های جنوب با ایران همسایه است                  عراق

                                         ترکیه

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- کشورهای آذربایجان و ارمنستان در شمال شرقی ایران قرار دارند . د5  ن5

2- ایران از طرف شرق با کشور عراق ، همسایه است د5  ن5

3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد د5  ن5

4- ترکمنستان ، همسایه ی شمال شرقی ایران می باشد . د5  ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- همسایگان ایران از طریق آب های جنوب ، کدام کشورها می باشند ؟

2- ایران به کدام اقیانوس ، نزدیک تر است ؟

3- مردم کشورهای جهان به چه علّت همواره می کوشند و در حال تلاش و سازندگی هستند ؟

4- کشورهای جهان از چه نظرهایی با یکدیگر تفاوت دارند ؟

درس 9 : ارمنستان

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-همسایه ی شمالی کشور ارمنستان چه کشوری است ؟

الف) ایران 5   ب) ترکیه 5    ج) جمهوری آذربایجان 5    د) گرجستان 5

2- ارتفاع بعضی از قله های ارمنستان چند متر می باشد ؟

الف) نزدیک به 3000 متر 5   ب) نزدیک به 4000 متر   ج) بیشتر از 4000 متر5   د) کمتر از 3000 متر5

3- بزرگترین دریاچه ی کشور ارمنستان چه نام دارد ؟

الف) مینگه چاو5    ب) ارس 5      ج) سوان 5      د) کورا 5

4- ایروان ، پایتخت کدام کشور زیر می باشد ؟

الف) جمهوری آذربایجان5     ب) ارمنستان  5   ج) گرجستان  5   د) ترکیه 5

 

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- ارمنستان سرزمینی ......................... است .

- کشور ارمنستان ، میان دو قسمت کشور ........................... قرار گرفته است .

3- مردم ارمنستان به زبان .......................... صحبت می کنند .

4- مهمترین رود ارمنستان ، رود ......................... است که از کوه های کشور ................... سرچشمه می گیرد .

5- فعالیت .............................و تولید ............................... در کشور ارمنستان رونق دارد .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- این کشور در غرب کشور ارمنستان قرار دارد .              مسیحی

- از محصولات کشاورزی ارمنستان می باشد .              پنبه

- دین بیشتر مردم ارمنستان می باشد               سوان

-نام بزرگترین دریاچه ی ارمنستان می باشد .                گرجستان

                                       ترکیه

                                       چغندر قند

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- صنعت ذوب آهن در کشور ارمنستان رونق دارد   د5 ن5

2- آب و هوای بیشتر جاهای ارمنستان معتدل می باشد . د5 ن5

3- رود ارس ، مرز بین ارمنستان با کشور ترکیه می باشد . د5 ن5

4- در کشور ارمنستان ، صنعت تولید گوشت ، رونق فراوانی دارد . د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1-چرا کشور ارمنستان به این نام خوانده می شود ؟

2- رود ارس ، مرز بین کشور ارمنستان با کدام کشور ها می باشد ؟

3- پایتخت کشور ارمنستان ، کدام شهر است ؟

4- محصولات مهم کشاورزی کشور ارمنستان را بنویسید .

5-مردم کشور ارمنستان در رابطه با شغل دامپروری چه فعالیتی دارند ؟

6- صنایع کشور ارمنستان را نام ببرید ؟

7- همسایگان کشور ارمنستان ، کدام کشورهای می باشند ؟

8- آب و هوای کشور ارمنستان ، شبیه به کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران است ؟ چرا ؟

9- دین و زبان مردم ارمنستان چه می باشد ؟

10- کشور ارمنستان با کدام کشور همسایه ی خود ، مرز کمتری دارد ؟

11- کشور ارمنستان با کدام کشور همسایه ی خود ، فقط مرز آبی دارد ؟ این مرز آبی را چه چیز تشکیل داده است ؟

درس 10 : ترکیه

الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .

1-کدام رود زیر ،تمام مسیرش در خاک ترکیه می باشد ؟

الف) ارس 5   ب) قزل ایرماق 5    ج) دجله 5   د) فرات 5  

2- دریاچه ی وان در کدام سمت ترکیه قرار دارد ؟

الف) غرب 5   ب) شرق 5   ج) شمال 5   د) جنوب 5 

3- مرکز کشور ترکیه ، کدام شهر است ؟

الف) ازمیر 5  ب) آدانا 5     ج) استانبول 5    د) آنکارا5

4- « برج ساعت » در کدام شهر ترکیه قرار دارد ؟

الف) آنکارا 5   ب) آدانا 5   ج) ازمیر 5     د) آنالیا 5

5- «مسجد سلیمانیه »در کدام شهر ترکیه قرار دارد ؟

الف) ازمیر 5   ب) آنکارا 5     ج) آنتالیا 5   د) استانبول 5

6- مردم کشور ایران برای رفتن به کدام کشور از راه زمینی از ترکیه عبور می کنند ؟

الف) عراق 5  ب) سوریه 5   ج) یونان 5   د) لبنان 5

7- بزرگ ترین شهر ترکیه ، کدام شهر می باشد ؟

الف) ازمیر 5   ب) آنتالیا 5   ج) استانبول 5   د) آدانا 5

8- دریایی که نزدیک شهر استانبول قرار دارد چه نام دارد ؟

الف) سیاه 5    ب) مرمره 5    ج) اژه 5    د) مدیترانه 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید ؟

1- بیشتر جاهای ترکیه ............................ است و بعضی از قله های آن ، بیش از .................. متر ارتفاع دارد .

2- رود فرات از کشور ترکیه وارد کشور ........................ و رود دجله ، وارد کشور ...................... می شود .

3- دریاچه ای که در شرق کشور ترکیه در نزدیکی مرز .............. قرار دارد ، وان نام دارد .

4- بیشتر مردم ترکیه .................. هستند و به زبان ....................... صحبت می کنند .

5- در ....................... ناحیه ی کوهستانی کشور ترکیه ، دامپروری رونق دارد .

6- کشور ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان ......................... و ......................... است .

7- در شمال ترکیه ، دریای ......................... و در جنوب این کشور ، دریای ................. قرار دارد .

8- رود قزل ایرماق به دریای ........................... می ریزد .

9- جزیره ی قبرس در دریای ............................. قرار دارد .

10- کشور ترکیه به قاره ی .....................چسبیده است .

11- در کناره های دریاهای ترکیه ، سرزمین های ....................... حاصل خیزی پدید آمده است .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- این شهر در نزدیکی دریای اژه قرار دارد             کشاورزی

- از همسایگان اروپایی کشور ترکیه می باشد            یونان

- در علفزارهای ناحیه ی کوهستانی ، رونق فراوان دارد ابریشم

-* از محصولات  کشاورزی کشور ترکیه می باشد        جذب گردشگران

- فعالیت مهم اقتصادی کشور ترکیه می باشد .       آنتالیا

                                   دامپروری

                                   ارمنستان

                                   ازمیر

                                   توتون

 

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- جلگه های حاصلخیز ترکیه در اطراف ترکیه دیده می شوند .   د5 ن5

2- رود فرات از کشور ترکیه ، وارد کشور عراق می شود . د5 ن5

3- در ترکیه ، بناهای تاریخی زیادی وجود دارد .       د5 ن5

4- بخش کمی از کشور ترکیه را سرزمین های کوهستانی فرا گرفته است د5 ن5

5- رود قزل ایرماق از نزدیکی آنکارا می گذرد د5 ن5

 

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1-دریاهای اطراف ترکیه را همراه با جهت قرار گرفتن آن ها نام ببرید ؟

2- سه همسایه ی اروپایی ترکیه را نام ببرید ؟

3- جلگه های حاصل خیز اطراف ترکیه چگونه به وجود آمده است ؟

4- دامپروری در کجاهای ترکیه رونق دارد ؟ چرا ؟

5- محصولات کشاورزی ترکیه را بنویسید .

6- رودهایی که از کشور ترکیه خارج شده و به کشور های همسایه وارد می شوند چه نام دارند ؟

7- کدام فعالیت اقتصادی ، درآمد زیادی را نصیب کشور ترکیه می کند ؟ چرا ؟

8- محصولات انگور ، مرکبات ، زیتون ، و ... در کجاهای کشور ترکیه تولید می شوند ؟

9- چرا کشور ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان پوست و کالاهای چرمی است ؟

10- نام پنج شهر کشور ترکیه را بنویسید .

11- هر یک از شهرهای زیر در کنار کدام دریا قرار دارد ؟

آدانا :

آنتالیا :

ازمیر :

استانبول :

12- از کالاهای صادراتی کشور ترکیه ، دو مورد را نام ببرید؟

13- چرا همه ساله ، عده ی زیادی از مردم به عنوان گردشگر به ترکیه می آیند ؟

14- نام بنادر مهم کشور ترکیه را بنویسید ؟

15- دین و زبان مردن ترکیه را بنویسید ؟

[ سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 7:38 ] [ zah ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

روزهای قشنگ کودکی تو هرگز برنمی گردن ، عزیزم برای تو می نویسم روزگاری میرسه که تو در جستجوی کودکیت تاریخ رو ورق میزنی اما کودکی برنمی گرده ، عزیزم تو قسمتی از نور خدا ، توی آسمونی، تو فرشته ای در لباس انسان ،که ایزد آسمونها برای تکاملت نیاز به هبوط زمینی را درتو دید عزیزکم هیچ وقت پاکی وبی آلایشی آسمونیت روفراموش نکن ،سرشتت رو همیشه کودک نگه دار !
""""""""""""""""""""""""""

سرمشقهاي آب بابا يادمان رفت رسم نوشتن با قلمها يادمان رفت گل كردن لبخند هاي همكلاسي در يك نگاه ساده حتي يادمان رفت ترس از معلم،حل تمرين،پاي تخته آن روزهاي بي كلك يادمان رفت راه فرار از مشقهاي زنگ اول اي واي ننوشتيم آقا يادمان رفت آن روزها راآنقدر شوخي گرفتيم که جديت تصميم كبري يادمان رفت شعرخداي مهربان را حفظ كرديم يادش بخيراما خدا را يادمان رفت در گوشمان خواندند رسم آدميت آن حرفها را زود اما يادمان رفت فردا چه كاره مي شوي؟موضوع انشا ساده نوشتيم آنقدرتا يادمان رفت ديروز تكليف آب بابا بود و خط خورد تكليف فردا نان و بابا يادمان رفت """""""""""""""""""""""""""""""""
شب فراق که داند که تا سحر چند است
مگر کسى که به زندان عشق دربند است
بگفتم از غم دل راه بوستان گیرم
کدام سرو ، به بالاى دوست مانند است
پیام من که رساند به یار مهر گسل
که برشکستى و ما را هنوز پیوند است
قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست
به خاک پاى تو کان هم عظیم سوگند است
ز دست رفته نه تنها منم درین سودا
چه دست‌ها که ز دست تو بر خداوند است
ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق
گمان برند که سعدى ز دوست خرسند است
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
دنیا را بد ساختند...
کسی را که دوست داری،دوستت ندارد...
کسی که تو را دوست دارد،تو دوستش نداری...
اما کسی که تو دوستش داری و او هم دوستت دارد،به رسم و آیین زندگانی به هم نمی رسند...و این رنج است...زندگی یعنی این...
"دکتر علی شریعتی"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست....

بر درش برگ گلی میکوبم

روی آن با قلم سبز بهار مینویسم

"خانه ی دوستی ما اینجاست "

تا که سهراب نپرسد دیگر:

"خانه ی دوست کجاست ؟ "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
ز. قاسمی

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ